Het verwerken van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de bedrijfsvoering van Light, die hoofdzakelijk bestaat uit risicoadvies en verzekeringsbemiddeling om klanten in staat te stellen verzekeringsdiensten te overwegen, te gebruiken, te beheren en in verband daarmee schadegevallen in te dienen.

Onze klanten moeten erop kunnen vertrouwen dat wij zorgvuldig en beveiligd met de ontvangen persoonsgegevens omgaan. Wij houden ons dan ook aan de geldende regelgeving op het gebied van bescherming persoonsgegevens zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Ons algemeen beleidsuitgangspunt is dat persoonsgegevens in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt. Om aan dit beleidsuitgangspunt te voldoen hanteren wij de volgende universele privacy principes:

In deze privacyverklaring willen wij u informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. U kunt hier onder andere lezen waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken, met wie wij uw gegevens delen en welke rechten u heeft als het om het verwerken van uw persoonsgegevens gaat.

Identiteit van verwerkingsverantwoordelijke en contactgegevens

Light B.V. (wij/we of ons/onze) is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van onze dienstverlening.

In bepaalde gevallen kunnen wij met u zijn overeengekomen dat wij voor sommige diensten optreden als een verwerker. Wanneer wij optreden als een verwerker, voldoen wij aan de verplichtingen die zijn vastgelegd in de overeenkomst die we met u hebben afgesloten.

Onze contactgegevens zijn:

Adresgegevens vestigingen:

Postadres:

Wanneer mag Light persoonsgegevens verwerken?

Wij mogen uw persoonsgegevens alleen gebruiken indien wij daarvoor een reden hebben die in de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt genoemd. De redenen die voor Light gelden zijn:

  1. U heeft toestemming gegeven. We vragen alleen uw toestemming als dat nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming kunt u uw toestemming te allen tijde weer intrekken. U kunt dit doen door contact met ons op te nemen. Dit kan telefonisch of via email. In onze nieuwsbrieven vermelden we onderaan onze contactgegevens.
  2. Uitvoeren van een overeenkomst met u. De verwerking is nodig voor het uitvoeren van een overeenkomst die wij met u hebben of voor u sluiten. Om u goed te kunnen adviseren over uw verzekeringen, om voor u te bemiddelen in verzekeringen en om uw verzekeringen te beheren hebben wij persoonsgegevens van u nodig.
  3. Voldoen aan een wettelijke verplichting. De verwerking is noodzakelijk voor de naleving van een wettelijke verplichting waaraan we zijn onderworpen.
  4. Voor onze gerechtvaardigde belangen. De verwerking is nodig voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen uw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met u en/of het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie.

Bijzondere persoonsgegevens verwerken wij op basis van de volgende redenen:

  1. Uw uitdrukkelijke toestemming. U hebt uw uitdrukkelijke toestemming gegeven voor de verwerking van deze persoonsgegevens voor een of meer gespecificeerde doeleinden. Het staat u vrij om uw toestemming in te trekken door contact op te nemen met onze Compliance Officer. Intrekking van deze toestemming kan echter gevolgen hebben voor onze mogelijkheden om de diensten te leveren.
  2. Voor rechtsvorderingen. Verwerking is noodzakelijk voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van rechtsvorderingen of wanneer rechtbanken handelen in hun rechterlijke hoedanigheid.
  3. Zwaarwegend algemeen belang. Verwerking is noodzakelijk om redenen van zwaarwegend algemeen belang, op grond van het recht in de Europese Unie of in Nederland.

Welke soorten gegevens verwerkt Light?

Afhankelijk van de diensten die wij voor u verrichten, kunnen we (mogelijk) de volgende gegevens van u verwerken:

Wij verzamelen persoonsgegevens uit verschillende bronnen, zoals (afhankelijk van het land waarin u zich bevindt):

We zorgen er telkens voor dat we alleen die persoonsgegevens verwerken die we nodig hebben voor onze dienstverlening en bedrijfsvoering.

Waarvoor gebruikt Light uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de volgende doeleinden:

Met wie deelt Light uw persoonsgegevens?

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen wij wel doen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven, als wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als de verstrekking ten behoeve staat voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden. Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan u verstrekken wij uw persoonsgegevens mogelijk aan de volgende personen of partijen (niet limitatief):

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

Passende beveiligingsmaatregelen

Wij dragen zorg voor een adequaat beveiligingsniveau en leggen passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zijn er mede op gericht onnodige c.q. onrechtmatige verzameling en verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens zijn gebaseerd op onze bedrijfsbehoeften en wettelijke voorschriften. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of elke andere toegestane gerelateerde doeleinde. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden. Hoe lang wij dit moeten doen is afhankelijk van de overeenkomst die u met ons bent aangegaan. Voor bijvoorbeeld pensioenverzekeringen is de wettelijke bewaartermijn langer dan die van een autoverzekering.

Persoonsgegevens worden na het verlopen van de bewaartermijn buiten het bereik van de actieve administratie gebracht te worden. Wij zullen de persoonsgegevens na het verlopen van de bewaartermijn vernietigen.

Het beginsel van dataminimalisatie

Bij een verwerking van persoonsgegevens blijft de hoeveelheid en het soort gegevens beperkt tot de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden of zoals wettelijk toegestaan. De gegevens dienen met het oog op de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig te zijn. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Als we persoonsgegevens nodig hebben voor een doeleinde dat niet strookt met de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, informeren wij u over het nieuwe doeleinde en, zo nodig, vragen wij u en de betrokken personen om toestemming (of vragen andere partijen om dit namens ons te doen) teneinde de persoonsgegevens voor de nieuwe doeleinden te kunnen verwerken.

Hoe kunt u de persoonlijke gegevens die u aan Light heeft gegeven beheren?

Wij willen dat u controle heeft over hoe uw persoonsgegevens door ons gebruikt worden. U kunt dit op de volgende manieren doen:

Wanneer we uw persoonsgegevens gebruiken op basis van uw toestemming, heeft u het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Bovendien, wanneer we uw persoonsgegevens verwerken op basis van legitiem of algemeen belang, heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen dat gebruik van uw persoonlijke gegevens met inachtneming van de toepasselijke wetgeving.

Wij vertrouwen erop dat u ervoor zorgt dat uw persoonsgegevens volledig, nauwkeurig en actueel zijn. Informeer ons alstublieft onmiddellijk over eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw persoonsgegevens door contact met ons op te nemen.

Wij proberen altijd zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken na het indienen aan uw verzoek te voldoen. Hiervoor brengen wij geen kosten in rekening. Indien de termijn van vier weken redelijkerwijs niet haalbaar is, zal u daarvan binnen deze termijn op de hoogte worden gesteld. Wij zullen in dat geval binnen twee maanden na het verstrijken van de eerste termijn gevolg geven aan uw verzoek.

Let er wel op dat wij niet altijd aan uw verzoek kunnen voldoen. Denk hierbij aan een verzoek om uw persoonsgegevens te verwijderen, terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of als u nog een contract via ons heeft lopen. Als wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, laten wij dat uiteraard aan u weten.

Vragen, verzoeken of klachten?

Indien u vragen of verzoeken heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens of deze verklaring, dan kunt u daarover contact opnemen met onze Compliance Officer. Onze Compliance Officer kunt u ook benaderen indien u klachten heeft over het verwerken van uw persoonsgegevens of wanneer u gebruik wilt maken van één van uw rechten.

U kunt onze Compliance Officer bereiken per e-mail via [email protected] of per post via:

Light B.V.
T.a.v. de afdeling Compliance
Olympisch Stadion 12
Postbus 75944
1070 AX Amsterdam
Nederland

Als u een klacht heeft en u komt er met ons niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Autoriteit persoonsgegevens via autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan te allen tijde worden gewijzigd. De laatste wijziging dateert van 01-05-2018. Als wij wijzigingen aanbrengen in deze privacyverklaring, werken we de datum bij waarop deze voor het laatst werd gewijzigd. Wijzigingen die wij aanbrengen in deze privacyverklaring worden onmiddellijk van kracht. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.