De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.light.insurance. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Gebruik van de website
Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de websites bij het downloaden kan een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de websites verzendt. Het is niet toegestaan om de normale werking van deze sites te verstoren of de integriteit daarvan te schenden. Hieronder wordt mede begrepen het veranderen van de inhoud, evenals het kraken en hacken van de websites. Light behoudt zich het recht voor, om welke reden dan ook, het ter beschikking stellen van de websites en/of van bepaalde diensten die op de webpagina’s zijn aangeboden, te beëindigen of de toegang daartoe te beperken. Hoewel Light zorgvuldigheid heeft betracht om de juistheid van de informatie zoals vermeld op de websites te verzekeren, aanvaardt Light geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Beslissingen die u neemt op basis van deze informatie zijn voor uw eigen rekening en risico.

Light geeft geen garantie met betrekking tot de beveiliging van deze websites. Hoewel Light redelijkerwijs al het mogelijke doet om deze websites virusvrij te houden, kan hiervoor geen garantie worden gegeven. Light garandeert niet dat deze websites foutloos of ononderbroken zullen functioneren.

Aansprakelijkheid
In geen enkel geval zijn Light, haar bestuurders, directeuren en/of medewerkers aansprakelijk ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst of inkomsten en verlies aan contracten of orders, die op enigerlei wijze voortvloeit of verband houdt maar niet beperkt hoeft te zijn tot:

  • Defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze websites;
  • De informatie die op of via deze websites wordt aangeboden;
  • Het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan Light of aan u wordt gezonden;
  • De werking of het niet-beschikbaar zijn van deze websites;
  • Misbruik van deze websites;
  • Verlies van gegevens;
  • Het downloaden of gebruiken van software die via deze websites beschikbaar wordt gesteld; of aanspraken van derden in verband met gebruik van deze websites.

De uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook indien Light op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Intellectuele eigendomsrechten
Light, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkenrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze websites aangeboden informatie, waaronder mede begrepen software, audio, video, tekst, logo’s en foto’s. Behoudens persoonlijk, niet commercieel, gebruik is het niet toegestaan informatie op deze websites te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Light of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. Het is niet toegestaan om de informatie en/of vormgeving te kopiëren, te vermenigvuldigen of te bewerken.

Externe hyperlinks
Deze websites kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten die niet onder de controle staan van Light. Deze hyperlinks zijn enkel voor uw gemak opgenomen en betekenen niet dat op of via deze websites aangeboden informatie, producten of diensten door LIGHT worden aanbevolen. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. LIGHT aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke websites.

Wijzigingen
De voorwaarden van de disclaimer kunnen door Light te allen tijde gewijzigd worden. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze websites gepubliceerd zijn. Light behoudt zich het recht voor de websites naar eigen inzicht en op ieder door haar gewenst moment te veranderen of te beëindigen, zonder voorafgaande waarschuwing. Light is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.

Diversen
Deze disclaimer is vertaald in het Engels. Indien de Engelse versie discrepanties vertoont of tot interpretatieverschillen leidt, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Op deze websites en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, verband houdende met deze website of disclaimer, zullen ter uitsluitende beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Persoonlijke gegevens verstrekt of verzameld via of in verband met deze websites, zullen uitsluitend worden gebruikt overeenkomstig de voorwaarden van Light’s privacy statement. Vragen en klachten die betrekking hebben tot de websites dienen gericht te worden tot Light. U kunt online contact met ons opnemen via [email protected] of telefonisch: +31 20 305 36 40.